นักสำรวจข้อมูลชุมชน (Community Information Surveyor) เป็นตัวแทนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะต้องเข้าไปพบกับประชาชนในชุมชน การที่จะได้ข้อมูลที่ถูกต้อง ตรงกับความเป็นจริง และได้รับความร่วมมือจากประชาชนในชุมชนนั้น ย่อมขึ้นอยู่กับความสามารถ และความตั้งใจของนักสำรวจข้อมูลชุมชนทุกคน และหากนักสำรวจข้อมูลชุมชนมีการปฏิบัติตนที่ไม่เหมาะสมย่อมส่งผลต่อภาพลักษณ์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น ดังนั้นจึงถือว่านักสำรวจข้อมูลชุมชนเป็นบุคคลที่สําคัญ ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควรพิจารณารับสมัคร และคัดเลือกบุคคลที่มีความเหมาะสมเป็นนักสำรวจข้อมูลชุมชน

 surveyor

สิ่งที่จะต้องเรียนรู้ก่อนทำแบบทดสอบเพื่อเป็นนักสำรวจข้อมูลชุมชน

 

แบบทดสอบนักสำรวจข้อมูลชุมชน 

  • คำแนะนำก่อนทำแบบทดสอบ
  • แบบทดสอบนักสำรวจข้อมูลชุมชน
Go to top