ผลิตภัณฑ์โปรแกรมสารสนเทศชุมชนนั้น (www.chumchon.cloud) มีจุดเริ่มต้นมาจากวิทยานิพนธ์ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศศึกษา คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เมื่อปี 2558 ในหัวข้อ “การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการชุมชนในบริบทไทย” ของ ดร. เผด็จ จินดา และรศ.ดร. ลำปาง แม่นมาตย์ (อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์) ซึ่งมีสาระสำคัญในการศึกษา คือ การวิเคราะห์สารสนเทศที่จำเป็นต่อการบริหารจัดการชุมชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การศึกษาสภาพปัจจุบันของการใช้สารสนเทศ และการจัดการสารสนเทศขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตลอดจนการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการชุมชนในบริบทไทย โดยออกแบบการวิจัยเป็นการวิจัยและพัฒนา (R&D) และมีกลุ่มเป้าหมายที่เลือกมาศึกษาคือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประกอบไปด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล และองค์การบริหารส่วนตำบล ที่มีที่ตั้งอยู่ภายในสามจังหวัดของพื้นที่การวิจัย (จังหวัดขอนแก่น จังหวัดหนองคาย และจังหวัดมหาสารคาม) จำนวนทั้งสิ้น 16 แห่ง การศึกษาแบ่งออกเป็น 3 ขั้นตอน คือ

          1) การศึกษาเพื่อหาความต้องการของระบบ โดยใช้วิธีการวิเคราะห์เอกสารเพื่อวิเคราะห์หาสารสนเทศที่ใช้ในการบริหารงาน จากอำนาจหน้าที่และภารกิจตามกฎหมายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และสัมภาษณ์ผู้ใช้งานระบบสารสนเทศ คือผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 32 คน และผู้เชี่ยวชาญตามภารกิจการบริหารจัดการชุมชนในด้านต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 96 คน โดยใช้แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างเกี่ยวกับสารสนเทศที่ต้องการใช้ในการบริหารจัดการชุมชน และปัญหาของการใช้สารสนเทศ และสัมภาษณ์ผู้ที่ดูแลรับผิดชอบระบบสารสนเทศขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 32 คน เกี่ยวกับกระบวนการในการจัดการสารสนเทศ และปัญหาในการจัดการสารสนเทศขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งผลที่ได้จากการวิจัย นำมาวิเคราะห์สรุปเป็นข้อมูลพื้นฐานสำหรับการออกแบบระบบสารสนเทศ

          2) การออกแบบและพัฒนาระบบ เป็นการนำผลการวิจัยในขั้นตอนที่หนึ่ง มาเป็นพื้นฐานในการออกแบบและพัฒนาเป็นระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการชุมชน (Community Management Information System : CMIS) แล้วจึงเขียนโปรแกรมต้นแบบเพื่อทดสอบระบบ ซึ่งในขั้นตอนนี้ ดร.ชัยวัฒน์ นันทศรี ได้มาเป็นที่ปรึกษาคอยให้คำแนะนำแนวทางในการพัฒนาโปรแกรม CMIS ให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

          3) การประเมินผลระบบ โดยนำระบบที่พัฒนาขึ้นไปติดตั้งที่เทศบาลตำบลหนึ่งแห่ง ที่ยินยอมให้ทดลองและจัดเก็บข้อมูลในพื้นที่จริงเพื่อนำเข้าในระบบแล้วจึงทดลองใช้งานโดยผู้ใช้จริงในพื้นที่ ประกอบด้วยผู้บริหาร ผู้เชี่ยวชาญตามภารกิจ และผู้ที่ดูแลรับผิดชอบระบบสารสนเทศขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวม 32 คน

        3      2. ใบสำคญการจดทะเบยนบรษท 1 สญญาอนญาตใหใชสทธ   บนทกขอตกลงฉบบสมบรณ   สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ 1     สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน  

          ซึ่งผลการศึกษาดังกล่าวได้รับการประเมินจากคณะกรรมการสอบดุษฏีนิพนธ์ให้อยู่ในระดับ “ดีเยี่ยม” อีกทั้งมหาวิทยาลัยขอนแก่นได้พิจารณาแล้วเห็นว่า “ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการชุมชน” ซึ่งเป็นผลผลิตจากการวิจัยนั้น มีคุณประโยชน์ต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชนในชุมชนเป็นอย่างมาก ถ้าหากได้นำมาพัฒนาต่อยอด ก็น่าจะสามารถให้บริการข้อมูลสารสนเทศแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชนในชุมชนซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายของระบบสารสนเทศได้เป็นอย่างดี จึงได้ดำเนินการจดลิขสิทธิ์ระบบสารสนเทศดังกล่าว (หนังสือรับรองการแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์ เลขที่ ว1. 5510 ประเภทงานวรรณกรรม ลักษณะงาน โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ชื่อผลงาน ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการชุมชน ตามคำขอแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์ เลขที่ 327428) เมื่อวันที่ 28 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2558 และดร. เผด็จ จินดา ก็ได้นำระบบสารสนเทศดังกล่าว ไปนำเสนอและทดลองใช้ในหน่วยงานต่างๆ อีกเป็นจำนวนมาก อาทิเช่น องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโป่ง อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนำร่อง 20 ตำบล ในจังหวัดขอนแก่น ร้อยเอ็ด มหาสารคาม และกาฬสินธุ์ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฟ้าหลวง อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย และสำนักงานประสานความร่วมมือพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือมหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นต้น ซึ่งก็ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี

          ต่อมาเมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 ดร. เผด็จ จินดา และคณะ ได้ดำเนินการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลในนาม “บริษัท สารสนเทศชุมชน จำกัด” ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัดขอนแก่น กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ทะเบียนเลขที่ 0405559001640 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บริการเช่าใช้ลิขสิทธิ์โปรแกรมสารสนเทศชุมชน (ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการชุมชน) ผ่านระบบคลาวด์ (Subscription Software Licensing) โดยดำเนินการลงนามในสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิระหว่างมหาวิทยาลัยขอนแก่น และบริษัท สารสนเทศชุมชน จำกัด และได้นำโปรแกรมดังกล่าวเข้าเป็นผลิตภัณฑ์ภายใต้การสนับสนุนของสำนักงานอุทยานวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น ตลอดจนเป็นโครงการนวัตกรรมที่ได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ประกอบกับสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าผลิตภัณฑ์ของบริษัท สารสนเทศชุมชน จำกัดนั้น มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ของการพัฒนา Big Data Analytic จึงส่งผลให้ได้รับส่งเสริมการลงทุนในกลุ่ม A1 ตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมา และให้ถือว่าวันที่ 25 พฤษภาคม ของทุกปี เป็นวันก่อตั้งบริษัท

 mou cinfo

13718570 989463651172481 4220613834846635801 n

13718570 989463651172481 4220613834846635801 n

13718570 989463651172481 4220613834846635801 n

 

Go to top