โปรแกรมสารสนเทศชุมชน สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (www.chumchon.cloud) 

          เป็นผลงานการวิจัยและพัฒนาของมหาวิทยาลัยขอนแก่น (หนังสือรับรองการแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์ เลขที่ ว1. 5510 ประเภทงานวรรณกรรม ลักษณะงาน โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ชื่อผลงาน ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการชุมชน ตามคำขอแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์ เลขที่ 327428 เมื่อวันที่ 28 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2558) เป็นผลิตภัณฑ์ภายใต้การสนับสนุนของสำนักงานอุทยานวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น และเป็นโครงการนวัตกรรมที่ได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ มีโครงสร้างประกอบด้วยข้อมูล 4 ระบบใหญ่ 44 ระบบย่อย ดังนี้

          1. ระบบประชากรและทรัพย์สิน ประกอบด้วย 9 ระบบย่อย ได้แก่ ระบบข้อมูลประชากร ระบบข้อมูลครัวเรือน ระบบข้อมูลที่ดิน ระบบข้อมูลอาคาร ระบบข้อมูลป้าย ระบบข้อมูลยุ้งข้าว ระบบข้อมูลยานพาหนะ ระบบข้อมูลกิจการพาณิชย์ และระบบข้อมูลโรงงาน 

          2. ระบบเศรษฐกิจสังคม ประกอบด้วย 14 ระบบย่อย ได้แก่ ระบบข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว ระบบข้อมูลป่าไม้ ระบบข้อมูลเหมืองแร่ ระบบข้อมูลสถานธนานุบาล ระบบข้อมูลศาสนสถาน ระบบข้อมูลสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ ระบบข้อมูลสุสานและฌาปนสถาน ระบบข้อมูลสถานศึกษา ระบบข้อมูลศูนย์การเรียนรู้ ระบบข้อมูลสนามกีฬา ระบบข้อมูลสถานบริการสาธารณสุข ระบบข้อมูลสถานที่จำหน่ายอาหาร ระบบข้อมูลตลาด และระบบข้อมูลโรงฆ่าสัตว์ 

          3. ระบบโครงสร้างพื้นฐาน ประกอบด้วย 16 ระบบย่อย ได้แก่ ระบบข้อมูลถนน ระบบข้อมูลสะพาน ระบบข้อมูลทางน้ำ ระบบข้อมูลแหล่งน้ำ ระบบข้อมูลสถานีขนส่ง ระบบข้อมูลที่จอดรถ ระบบข้อมูลสถานีจำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิง ระบบข้อมูลห้องน้ำสาธารณะ ระบบข้อมูลสถานที่ประชุม ระบบข้อมูลสถานีสื่อสารมวลชน ระบบข้อมูลระบบไฟฟ้า ระบบข้อมูลระบบประปา ระบบข้อมูลระบบบำบัดน้ำเสีย ระบบข้อมูลระบบจัดการขยะ ระบบข้อมูลระบบแจ้งเตือนภัย และระบบข้อมูลระบบกล้องวงจรปิด 

          4. ระบบท้องถิ่น ประกอบด้วย 5 ระบบย่อย ได้แก่ ระบบข้อมูลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระบบข้อมูลชุมชนหมู่บ้าน ระบบข้อมูลบุคลากร อปท. ระบบข้อมูลโครงการท้องถิ่น และระบบข้อมูลภัย

 

system 44 core data 

system 44 core datasystem 44 core data

system 44 core datasystem 44 core data

 

          มีคุณลักษณะที่สำคัญของระบบ คือให้ความสำคัญกับตัวข้อมูลหลัก และคุณลักษณะของข้อมูลที่ใช้ในการผลิตสารสนเทศในระบบ จึงส่งผลให้ระบบสารสนเทศมีความยืดหยุ่น มีขนาดเล็ก และสามารถผลิตสารสนเทศได้ครอบคลุมทุกภารกิจที่ใช้ในการบริหารจัดการชุมชน สามารถเชื่อมโยงกับแหล่งข้อมูลภายนอกระบบได้อย่างต่อเนื่องตลอดเวลา ตลอดจนสามารถรายงานสรุปข้อมูลพื้นฐานชุมชนหรือหมู่บ้านได้ นอกจากนี้ระบบยังสามารถผลิตรายงานสารสนเทศตามความต้องการของผู้ใช้ต่อไปได้ในอนาคต โดยที่ยังคงใช้ข้อมูลหลักชุดเดิม และระบบยังสามารถจัดเก็บพิกัดตำแหน่งที่ตั้ง รวมถึงภาพถ่ายของข้อมูลหลักทั้ง 44 ตัว เพื่อนำเสนอในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ต่อไปได้ 

          เพื่อเป็นเครื่องมือสำหรับบุคลากรท้องถิ่นให้มีความเข้าใจต่อทรัพยากรต่างๆ ในชุมชนได้อย่างชัดเจน ทั้งในแง่ตำแหน่งที่ตั้ง และรายละเอียดทั้งรูปภาพ และคำอธิบาย ส่งผลให้สามารถเข้าถึงชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ และใช้เป็นเครื่องมือพื้นฐานที่สำคัญในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น การจัดทำผังเมือง และการพัฒนาชุมชน ที่มาจากข้อเท็จจริงในชุมชน ตลอดจนสนับสนุนการจัดเก็บรายได้ต่างๆ ของท้องถิ่นต่อไป

ประโยชน์ของผลิตภัณฑ์ต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

          1. บุคลากรท้องถิ่นมีความเข้าใจต่อทรัพยากรต่างๆ ในชุมชนอย่างชัดเจน ทั้งในแง่ตำแหน่งที่ตั้ง และรายละเอียดทั้งรูปภาพ และคำอธิบาย ส่งผลให้สามารถเข้าถึงชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

          2. เป็นเครื่องมือพื้นฐานที่สำคัญในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น การจัดทำผังเมือง และการพัฒนาชุมชน ที่มาจากข้อเท็จจริงในชุมชน

          3. สนับสนุนการจัดเก็บรายได้ต่างๆ ของท้องถิ่น เช่น ภาษีบำรุงท้องที่ ภาษีโรงเรือน ภาษีป้าย และการจัดเก็บค่าธรรมเนียมต่างๆ อาทิเช่น กิจการพาณิชย์ เป็นต้น

          4. อำนวยความสะดวกในการเข้าถึงข้อมูล ใช้ข้อมูล ตลอดจนผลิตรายงานจากระบบได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ

          5. เพิ่มประสิทธิภาพในการติดต่อ สื่อสาร และการให้บริการประชาชนในด้านต่างๆ ผ่านเครือข่ายโทรศัพท์พกพา 

ประโยชน์ต่อประชาชนในชุมชน

          1. เข้าถึงข้อมูลทรัพยากรต่างๆ ในชุมชน ทั้งในแง่ตำแหน่งที่ตั้ง และรายละเอียดทั้งรูปภาพ และคำอธิบาย ส่งผลให้สามารถดูแลรักษาและใช้ประโยชน์จากทรัพยากรต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

          2. มีส่วนร่วมในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น การจัดทำผังเมือง และการพัฒนาชุมชน ที่มาจากข้อเท็จจริงในชุมชน

          3. สนับสนุนการพัฒนาท้องถิ่นโดยการชำระภาษีบำรุงท้องที่ ภาษีโรงเรือน ภาษีป้าย และการชำระค่าธรรมเนียมต่างๆ อาทิเช่น กิจการพาณิชย์ เป็นต้น

          4. อำนวยความสะดวกในการเข้าถึงข้อมูล ใช้ข้อมูล ตลอดจนผลิตรายงานจากระบบได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ

          5. เพิ่มประสิทธิภาพในการติดต่อ สื่อสาร ระหว่างประชาชนกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในด้านต่างๆ ผ่านเครือข่ายโทรศัพท์พกพา 

คุณลักษณะของผลิตภัณฑ์

          1. เป็นระบบที่ผลิตสารสนเทศได้เป็นจำนวนมาก (มากกว่า 300 ตัว) ครอบคลุมทุกภารกิจที่ใช้ในการบริหารจัดการชุมชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมถึงสารสนเทศตามความต้องการของหน่วยงานอื่นที่มีการร้องขอข้อมูลสารสนเทศพื้นฐานชุมชนมาที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยการนำเข้าข้อมูลหลักเพียง 44 ตัว 

          2. เป็นระบบสารสนเทศที่มีความยืดหยุ่น ที่ใช้ข้อมูลหลักในการออกแบบโครงสร้างของระบบ ส่งผลให้ระบบมีขนาดเล็กและมีความยืดหยุ่น ดังนั้นถึงแม้ว่าจะมีการเพิ่มตัวสารสนเทศ หรือตัวสารสนเทศมีการเปลี่ยนแปลงในอนาคต ระบบก็สามารถผลิตสารสนเทศได้โดยเพิ่มเติมกระบวนการในการคำนวณ และยังคงสามารถใช้โครงสร้างข้อมูลหลักชุดเดิมในการผลิตสารสนเทศนั้นได้ 

          3. เป็นระบบสารสนเทศที่สามารถเชื่อมโยงกับแหล่งข้อมูลภายนอกระบบได้อย่างต่อเนื่องตลอดเวลา (Real Time) ซึ่งทำให้ข้อมูลในระบบมีความทันสมัย ลดภาระในการนำเข้าข้อมูล และลดความขัดแย้งของข้อมูลกับหน่วยงานอื่นที่มีความเกี่ยวข้องกัน โดยเฉพาะฐานข้อมูลหลักของประเทศ เช่น ระบบฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร์ของกระทรวงมหาดไทย เป็นต้น

          4. เป็นระบบที่สามารถเชื่อมต่อและแสดงผลข้อมูล (Location Base Service) ในรูปแบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) รวมถึงระบบการนำทางไปหาจุดพิกัดเป้าหมายได้ (Navigation Service)

          5. เป็นระบบที่สามารถเชื่อมต่อกับระบบอื่นๆ ได้ เช่น ระบบการรับส่งข้อความ ระบบแจ้งปัญหา ระบบชำระภาษี และระบบจองคิวการบริการของหน่วยงานภาครัฐ เป็นต้น

n   w   l   t   q   c  t   t   t   t  

แนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑ์

ใช้กระบวนการวิเคราะห์หาสารสนเทศจากหน้าที่หลักขององค์กรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดังนี้  

          1. การวิเคราะห์เนื้อหาภารกิจด้านการบริหารจัดการชุมชนที่สำคัญจากกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกประเภท 

          2. การวิเคราะห์หาสารสนเทศที่จำเป็นสำหรับใช้ในการบริหารจัดการชุมชนในแต่ละภารกิจ (โดยการวิเคราะห์จากเนื้อหาของภารกิจ กระบวนการทำงาน ตัวชี้วัดความสำเร็จของงาน ความต้องการสารสนเทศของหน่วยงานอื่นๆ จุดมุ่งหมายในการนำสารสนเทศไปใช้ ตลอดจนหน่วยงานที่เป็นผู้ใช้สารสนเทศ) ที่ละภารกิจจนครบทุกด้าน 

          3. การนำสารสนเทศที่สำคัญที่ใช้ในการบริหารจัดการชุมชนที่วิเคราะห์ได้ไปตรวจสอบและยืนยันการใช้งานกับผู้ใช้ (ผู้บริหารและผู้เชี่ยวชาญตามภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) 

          4. การวิเคราะห์หาข้อมูลหลักที่ใช้ในการผลิตสารสนเทศทั้งหมด ซึ่งนำมาวิเคราะห์จัดกลุ่มข้อมูลหลัก ให้ความหมาย และนำไปออกแบบโครงสร้างของระบบสารสนเทศต่อไป

ขั้นตอนในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ 

          1. การวิเคราะห์โครงสร้างข้อมูลสารสนเทศในระบบ ซึ่งประกอบไปด้วยระบบใหญ่และระบบย่อยตามประเภทของสารสนเทศที่ใช้ในการบริหารจัดการชุมชน ที่ได้จากการวิเคราะห์ข้อมูลของผลการวิจัย 

          2. การสร้างความเชื่อมโยงภายในและภายนอกระบบ ระหว่างระบบย่อย และระหว่างระบบสารสนเทศระบบอื่นๆ ภายนอกที่เกี่ยวข้อง 

          3. การวิเคราะห์การจัดการสารสนเทศภายในระบบ โดยการนำโครงสร้างข้อมูลสารสนเทศทั้งหมด มาวิเคราะห์การจัดการสารสนเทศภายในระบบตั้งแต่การรวบรวมข้อมูล การจัดเก็บค้นคืน และการรายงานสารสนเทศ 

          4. การออกแบบแบบเก็บรวบรวมข้อมูลแต่ละแบบฟอร์ม จำนวน 44 แบบฟอร์ม

          5. การออกแบบหน้าจอนำเข้าข้อมูล (Input) โดยการนำแบบเก็บข้อมูลทุกแบบฟอร์มมาออกแบบหน้าจอนำเข้าข้อมูลในระบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์ทั้งใน Web Application และ Mobile Application โดยออกแบบช่องในการบันทึกข้อมูลให้ตรงกับแบบเก็บข้อมูลในแต่ละแบบฟอร์ม ประกอบด้วย

                    5.1 เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากพื้นที่ จำนวน 44 แบบฟอร์ม

                    5.2 หน้าจอนำเข้าข้อมูลในโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (Web Application) จำนวน 44 หน้าจอ

                    5.3 หน้าจอนำเข้าข้อมูลในโทรศัพท์สมารท์โฟน (Mobile Application) จำนวน 44 หน้าจอ

          6. ออกแบบระบบการรายงานผล (Output) ประกอบด้วย

                    6.1 หน้าจอแสดงผลรายละเอียดแต่ละระบบข้อมูลย่อย 44 หน้าจอ

                    6.2 หน้าจอแสดงผลบัญชีรายการแต่ละระบบข้อมูลย่อย 44 หน้าจอ

                    6.3 หน้าจอแสดงผลรายงานสรุปข้อมูลภาพรวมรายชุมชน/หมู่บ้าน 

                    6.4 หน้าจอแสดงผลทางด้านสารสนเทศภูมิศาสตร์ 44 ชั้นข้อมูล

          7. เป็นการพัฒนาโปรแกรมฐานข้อมูลบนเครือข่ายอินเตอร์เน็ทในรูปแบบ Web application และ Mobile Application            

           ซึ่งประกอบด้วยหน้าจอภาพหลัก หน้าจอภาพสำหรับผู้นำเข้าข้อมูล หน้าจอภาพสำหรับผู้ตรวจสอบข้อมูล หน้าจอภาพสำหรับผู้ใช้งาน และหน้าจอภาพสำหรับผู้ดูแลระบบ  

chumchon

g

g1 g2 g3 g4

Picture1  Picture2 Picture2  Picture2

Picture5  Picture6  Picture7  Picture8  Picture9

  Picture4   Picture12  Picture14  Picture10  Picture11  

Go to top