ตำแหน่งงาน และคุณสมบัติ

1. ตำแหน่งกราฟฟิกดีไซเนอร์ 1 ตำแหน่ง (Graphic Designer)
เงินเดือน 15,000 - 20,000 ขึ้นอยู่กับประสบการณ์การทำงาน

คุณสมบัติ
1. เพศชาย/หญิง และอายุ 22-35 ปี
2. จบการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
3. สามารถใช้โปรแกรมหลักๆ ได้ดังนี้
- Photoshop (Good or Advanced)
- Illustrator (Good or Advanced)
4. การออกแบบ user interface ได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ
5. มีไอเดีย ใฝ่รู้ และความคิดสร้างสรรค์
6. มีความคล่องแคล่ว ทันต่อเหตุการณ์
7. ชอบทำงานที่หลากหลาย ไม่จำเจ

 

2. รับสมัครตำแหน่งการขายและการตลาดหลายตำแหน่ง (Sales and Marketing Representative)

คุณสมบัติ
1. เพศชาย/หญิง และไม่จำกัดอายุ
2. จบการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
3. มีประสบการณ์ทำงานด้านการขายไม่น้อยกว่า 1 ปี (มี portfolio จะพิจารณาเป็นพิเศษ)
4. รับผิดชอบด้านการวางแผนจัดกิจกรรมการตลาดและส่งเสริมการขายของทีมงานทั้งภายในและภายนอกสถานที่
5. เป็นตัวแทนผู้ว่าจ้างในการติดต่อประชาสัมพันธ์และทำการขาย
6. มีความคล่องแคล่ว ทันต่อเหตุการณ์
7. ใช้ทักษะในการขายการต่อรองและความเป็นผู้นำในการทำงานเป็นทีม
8. มีใบขับขี่จะพิจารณาเป็นพิเศษ

 

3. รับสมัครตำแหน่งบัญชี 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน 15,000 - 20,000 ขึ้นอยู่กับประสบการณ์การทำงาน

คุณสมบัติ
1. เพศชาย/หญิง และไม่จำกัดอายุ
2. จบการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
3. จัดทำเอกสารหลักฐาน บันทึกรายการบัญชี ปรับปรุงบัญชี การปิดบัญชี ของบริษัท ตามระบบบัญชี และระเบียบที่เกี่ยวข้อง
4. จัดทำรายงานรายรับ–รายจ่ายเพื่อแสดงผลการดำเนินงานและแสดงสถานะทางการเงิน เสนอคณะกรรมการบริหารบริษัท
5. ดูแลเรื่องทะเบียนและแฟ้มเอกสารสัญญารับทุนและข้อตกลงของบริษัท
6. ตรวจสอบ, ติดตามให้มีการดำเนินการตามแผนรายรับ–รายจ่ายของบริษัท
7. มีประสบการณ์ทำงานด้านบัญชีไม่น้อยกว่า 1 ปี (มี portfolio จะพิจารณาเป็นพิเศษ)

 

4. ตำแหน่ง Helpdesk 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน 15,000 - 20,000 ขึ้นอยู่กับประสบการณ์การทำงาน

คุณสมบัติ
1. เพศชาย/หญิง และอายุ 22-35 ปี
2. วุฒิปริญญาตรี
3. ประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปี ด้าน HelpDesk
4. มีความรับผิดชอบ ขยัน คล่องแคล่ว กระตือรือร้นในการทำงาน และมีใจรักการให้บริการ
5. มีทักษะการใช้ภาษา การสรุปความและจับประเด็นสำคัญ การสื่อสาร และสามารถอธิบายได้ดี
6. สามารถใช้คอมพิวเตอร์ MS Office ได้ดี และพร้อมที่จะเรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ๆ

 

สวัสดิการ
- ประกันสังคม
- โบนัสประจำปี พิจารณาตามผลงาน ( in case the company have profitability)
- วันหยุดตามราชการ ประเทศไทย

เอกสารการรับสมัคร
     
1. สำเนาบัตรประชาชน และทะเบียนบ้าน
     2. รูปถ่าย ไม่เกิน 6 เดือน
     3. เอกสารรับรองการศึกษา 
     4. Resume หรือ Portfolio (ถ้ามี) 

ส่งเอกสารสมัครงาน ที่ E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Go to top