สินค้าและบริการ

บริการเช่าใช้ลิขสิทธิ์โปรแกรมสารสนเทศชุมชน ผ่านระบบคลาวด์ (Subscription Software Licensing) โดยมีกลุ่มเป้าหมาย คือ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (หนังสือรับรองการแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์ เลขที่ ว๑. ๕๕๑๐ ประเภทงานวรรณกรรม ลักษณะงาน โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ชื่อผลงาน ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการชุมชน ตามคำขอแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์ เลขที่ ๓๒๗๔๕๘ เมื่อวันที่ ๒๘ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๘)

โปรแกรมสารสนเทศชุมชนสำหรับองค์การบริหารส่วนตำบล

รายละเอียด...

โปรแกรมสารสนเทศชุมชนสำหรับเทศบาลตำบล

รายละเอียด...

โปรแกรมสารสนเทศชุมชนสำหรับเทศบาลเมือง

รายละเอียด...

โปรแกรมสารสนเทศชุมชนสำหรับเทศบาลนคร

รายละเอียด...

โปรแกรมสารสนเทศชุมชนสำหรับเมืองพัทยา

รายละเอียด...

โปรแกรมสารสนเทศชุมชนสำหรับสำนักงานเขตกรุงเทพมหานคร

รายละเอียด...

ผลงาน

โปรแกรมสารสนเทศชุมชน สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นผลงานการวิจัยและพัฒนาของมหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นผลิตภัณฑ์ภายใต้การสนับสนุนของสำนักงานอุทยานวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น และเป็นโครงการนวัตกรรมที่ได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ มีโครงสร้างประกอบด้วยข้อมูล ๔ ระบบใหญ่ ๔๔ ระบบย่อย มีคุณลักษณะที่สำคัญของระบบ คือให้ความสำคัญกับตัวข้อมูลหลัก และคุณลักษณะของข้อมูลที่ใช้ในการผลิตสารสนเทศในระบบ จึงส่งผลให้ระบบสารสนเทศมีความยืดหยุ่น มีขนาดเล็ก และสามารถผลิตสารสนเทศได้ครอบคลุมทุกภารกิจที่ใช้ในการบริหารจัดการชุมชน สามารถเชื่อมโยงกับแหล่งข้อมูลภายนอกระบบได้อย่างต่อเนื่องตลอดเวลา ตลอดจนสามารถรายงานสรุปข้อมูลพื้นฐานชุมชนหรือหมู่บ้านได้ นอกจากนี้ระบบยังสามารถผลิตรายงานสารสนเทศตามความต้องการของผู้ใช้ต่อไปได้ในอนาคต โดยที่ยังคงใช้ข้อมูลหลักชุดเดิม และระบบยังสามารถจัดเก็บพิกัดตำแหน่งที่ตั้ง รวมถึงภาพถ่ายของข้อมูลหลักทั้ง ๔๔ ตัว เพื่อนำเสนอในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ต่อไปได้ เพื่อเป็นเครื่องมือสำหรับบุคลากรท้องถิ่นให้มีความเข้าใจต่อทรัพยากรต่างๆ ในชุมชนได้อย่างชัดเจน ทั้งในแง่ตำแหน่งที่ตั้ง และรายละเอียดทั้งรูปภาพ และคำอธิบาย ส่งผลให้สามารถเข้าถึงชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ และใช้เป็นเครื่องมือพื้นฐานที่สำคัญในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น การจัดทำผังเมือง และการพัฒนาชุมชน ที่มาจากข้อเท็จจริงในชุมชน ตลอดจนสนับสนุนการจัดเก็บรายได้ต่างๆ ของท้องถิ่นต่อไป

ทีมงาน

บริษัท สารสนเทศชุมชน จำกัด (บริษัทที่ได้รับส่งเสริมการลงทุนในกลุ่ม A1 จากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน BOI) เป็นผู้ที่ได้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิผลิตภัณฑ์โปรแกรมสารสนเทศชุมชน ได้จดทะเบียนเป็น นิติบุคคลตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัดขอนแก่น กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ทะเบียนเลขที่ ๐๔๐๕๕๕๙๐๐๑๖๔๐ เมื่อวันที่ ๒๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๙

"เราพร้อมขับเคลื่อนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของท่าน ด้วยสารสนเทศและข้อมูลที่มีคุณภาพ"

ดร. เผด็จ จินดา

กรรมการผู้จัดการ
ประสบการณ์ด้านการจัดการสารสนเทศ และการพัฒนาระบบสารสนเทศ เป็นระยะเวลามากกว่า ๑๐ ปี

นางสาวภวรัญชน์ จินดา

รองกรรมการผู้จัดการ ๑
ประสบการณ์ด้านการบริหาร และการจัดการภาครัฐ เป็นระยะเวลามากกว่า ๑๐ ปี

นายธีรภัทร์ บุตรโคตร

รองกรรมการผู้จัดการ ๒
ประสบการณ์ด้านการรับรู้จากระยะไกล และระบบสารสนเทศภูมิศาสตร๋ เป็นระยะเวลามากกว่า ๕ ปี

นายวิษณุ สุขยา

Sale&Marketing Manager
ประสบการณ์ด้านการขายและการตลาดเป็นระยะเวลามากกว่า ๑๐ ปี

นายพงศกร อุดมบัว

นักพัฒนาโปรแกรม
ประสบการณ์ด้านการพัฒนาระบบ และการจัดการระบบฐานข้อมูลขนาดใหญ่ เป็นระยะเวลามากกว่า ๕ ปี

นายกิติภูมิ ลีซีทวน

นักทดสอบระบบ
ประสบการณ์ด้านการจัดการระบบงาน และทดสอบระบบ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นระยะเวลามากกว่า ๒ ปี

นายทรงวุฒิ บุตรเหม

นักวิเคราะห์ระบบ
ประสบการณ์วิเคราะห์ ออกแบบ และพัฒนาระบบ เป็นระยะเวลามากกว่า ๓ ปี

นางสาวปารีณา บุญสุข

Admin
ประสบการณ์ด้านการขายและการตลาดเป็นระยะเวลามากกว่า ๒ ปี

ติดต่อเรา

สำนักงานใหญ่

เลขที่ ๙๙๙/๒๕ หมู่ ๒ ตำบลศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ๔๐๐๐๐

โทร: ๐๔๓-๐๐๙๘๐๙

โทรสาร: ๐๔๓-๐๐๙๘๐๙ <อัตโนมัติ>

Email: info@cinfo.co.th

Facebook : https://www.facebook.com/cinfo.co.th

Instagram : https://www.instagram.com/cinfo.co.th

Line@ : @cinfo.co.th

Go to top